Convocatoria de subvencións para asociacións de ámbito veciñal

Convocatoria de subvencións para actividades socioculturais realizadas por asociacións do ámbito veciñal no ano 2021

As asociacións de ámbito veciñal do Concello de Mondariz teñen até o 15 de novembro de 2021 para solicitar subvencións relacionadas co desenvolvemento de actividades socioculturais de interés xeral entre o 1 de xaneiro e o 15 de decembro de 2021. Así aparece nas bases reguladoras para a convocatoria de subvencións ás asociacións do ámbito veciñal, para actividades socioculturais realizadas durante o ano 2021 publicadas recentemente no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

Actividades elixibles para a subvención

Nas bases reguladoras recóllense os seguintes ámbitos:

 • Igualdade: actividades socioculturais que favorezan a igualdade e a integración de persoas ou colectivos que poilant ser obxecto de discriminación, que potencien a corresponsabilidade e a participación equitativa de mulleres e homes, e que promovan a conciliación da vida familiar, laboral e persoal.
 • Terceira idade: actividades socioculturais que promovan a imaxe de persoas maiores sen estereotipos, así como campañas de envelhecimento activo (andainas, obradoiros, excursións, actividades deportivas,…).
 • Mocidade e infancia: actividades socioculturais que fomenten a educación en valores, o incremento da participación social da mocidade, a educación democrática e o fomento da prosociabilidade (formación para a vida activa, o desenvolvemento sostible, a protección do medio ambiente, o enriquecimiento cultural e a adopción de hábitos de vida saudables.
 • Deporte e saúde: actividades socioculturais que promovan os estilos de vida saudables (ximnasia, ioga, pilates, xornadas, conferencias, cursos,…).
 • Lecer e festas populares: actividades socioculturais que promovan a convivencia e o encontro (obradoiros de traballos manuais, música, lectura, danza, teatro,…); así como celebracións populares como magostos, fogueiras, entroido,…
 • Cultura e medio ambiente: actividades que promovan o coñecemento sobre o patrimonio artístico, cultural e medioambiental do Concello de Mondariz.

Presentación de solicitudes

Xunto co impreso de solicitude, as entidades solicitantes deberán entregar a seguinte documentación no Rexistro Xeral do Concello de Mondariz:

 • Documentos acreditativos da personalidade da solicitante (DNI, NIF, CIF) e estatutos polos que se rexe, no caso das persoas xurídicas.
 • Certificado dos datos bancarios relativos á entidade, número de conta (IBAN), titularidade, que permitan aboar o importe da subvención mediante transferencia, no caso de que a subvención sexa concedida.
 • Memoria das actividades programadas que propoñen realizar ou memoria das actuacións xa realizadas, persoas participantes, actividades, gastos e calendario de programación.
 • Declaración das solicitudes e concesiones doutras axudas ou subvencións por parte dalgunha administración pública.
 • Declaración xurada de que a solicitante non está incursa en ningunha das causas de prohibición de percepción de subvencións ou axudas públicas mencionadas no artigo 13 da Lei 38/2003.
 • Cando a beneficiaria sexa unha persoa jurídica, deberá acreditarse ante o Concello a calidade de representante da persoa física á quen se lle encomenda a realización das xestións  en nome da primeira.
 • Documentación acreditativa dos criterios de valoración recollidos no apartado 7º das bases (número de socias da entidade, actividades municipais nas que colabora e antigüidade da mesma).

Gastos que poden ser obxecto de subvención

Se poderán subvencionar aqueles gastos que resulten estritamente necesarios para a realización da actividade.

 • Gastos de publicidade e difusión: imprenta, serigrafía, etc.
 • Gastos de materiais consumibles específicos das actividades.
 • Asistencias técnicas: monitores/as, docencia, etc.
 • Outros gastos relacionados coas actividades executadas.

As entidades beneficiarias das subvencións terán a obriga de xustificar documentalmente o cumprimento das condicións impostas e a aplicación dos fondos recibidos antes do 15 de decembro de 2021.

Scroll al inicio