PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamentoConcello de Mondariz
Finalidades do tratamentoTramitar as solicitudes de información e as comunicacións dirixidas á persoa delegada de protección de datos
Lexitimación para o tratamentoConsentimento inequívoco da persoa interesada
Destinatarios dos datosNon se prevén
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en «Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información«Protección de datos de carácter persoal«
Scroll al inicio