Portada » Protección de datos

Deber de información no portal corporativo

O Regulamento Xeral de Protección de Datos (en diante, RXPD), publicado en maio de 2016 e aplicable desde o 25 de maio de 2018, é unha norma de aplicación directa en toda a Unión Europea, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Os órganos e organismos do Sector Público quedan obrigados a incluír na súa páxina web información clara e precisa destinada aos administrados sobre o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, dereito á limitación do tratamento, así como á portabilidad e oposición.

O obxecto de contar cun espazo específico nesta materia é dar cumprimento á obriga de informar aos interesados, en virtude do principio de transparencia, acerca das circunstancias e condicións do tratamento de datos a efectuar, así como dos dereitos que lles asisten.

 

Protección de datos de carácter persoal

Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais

Contacte co Delegado/a en protección de datos

Normativa

Scroll al inicio